VNUHCM Journal of Engineering and Technology https://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet <p><span id="result_box" class="" lang="en"><span title="Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PTKH&amp;CN) của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập từ năm 1997, ra số đầu tiên vào tháng 1 năm 1998. Từ năm 2006 Tạp chí đã"><strong>Science and Technology Development Journal</strong> (STDJ), Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) was established in 1997. And the first issue was published in January 1998 with </span><span title="đăng ký mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-0128.">ISSN 1859-0128. </span><span title="Từ đó cho đến nay, Tạp chí PTKH&amp;CN đã trở thành diễn đàn khoa học quan trọng nhất của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh của ĐHQG-HCM và cũng là diễn đàn khoa học công nghệ đáng tin cậy của">Since then, STDJ has become the most important scientific forum of scientists from VNU-HCM as well as</span><span title="nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học khác tại Việt Nam."> other universities. </span><span title="Tạp chí đã trải qua 20 năm phát triển và đã trở thành nhịp cầu giao lưu khoa học, cũng như làm phong phú tài liệu tham khảo cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ĐHQG-HCM nói riêng và các Trường đại">The magazine has undergone 20 years of development and has become a bridge for scientific exchanges, as well as enriching reference materials for the faculty, doctoral students, students of VNU-HCM in particular and other universities, institutes... </span></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="en"><span title="học phía Nam nói chung. "><br></span><span title="Tính đến hết năm 2016 Tạp chí đã xuất bản được 276 số với 2714 bài nghiên cứu của các nhà khoa học, cán bộ trong và ngoài ĐHQG-HCM trong 5 lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Tự nhiên,">By the end of 2016, the journal has published 276 issues with 2714 research articles in five areas of research: Engineering and Technology, Natural Sciences, </span><span title="Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế luật và Khoa học Quản lý, Khoa học Trái đất và Môi trường tương ứng với 5 chuyên san chuyên ngành của Tạp chí.">Social Sciences and Humanities, Economics of Law and Management Sciences, Earth Sciences and Environment corresponding to 5 specialized journals of the Journal. </span></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="en"><span title="Tạp chí đã được phát hành tại các thư viện của các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM, các Sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh thành trên cả nước và được Hội đồng học hàm Giáo sư Nhà nước đánh giá cao.">The magazine has been widely indexed in the various libraries at Vietnam. </span></span></p> Viet Nam National University Ho Chi Minh City en-US VNUHCM Journal of Engineering and Technology 2615-9872 <p>Copyright The Author(s) 2018. This article is published with open access by Vietnam National University, Ho Chi Minh city, Vietnam. This article is distributed under the terms of the&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)</a> which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited.&nbsp;</p> Effect of secondary emulsion parameters on Gac oil encapsulation by gelatin in double emulsion https://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/1341 <p>Gac oil was encapsulated in gelatin using the oil in water in oil (o/w/o) double emulsion method. The o/w single emulsion was formed by homogenizing Gac oil with gelatin solution and dispersing into liquid paraffin to form the o/w/o double emulsion. Microcapsules were stabilized by lowering the temperature of the double emulsion to a temperature below the gelatin’s gelation point. Effects of parameters, including temperature and stirring speed, on encapsulation yield, encapsulation efficiency and microcapsule size were investigated. The results show the highest encapsulation yield of 93.47 %, with encapsulation efficiency of 86.49 % and microcapsule size of 156 µm. The difference in temperature between single emulsion and paraffin reduced the encapsulation yield by 6.74-12.88 %. The size of microcapsules decreased as the temperature of single and double emulsions increased. Besides, increasing the stirring speed during the formation of the double emulsion reduced microcapsule size and encapsulation yield. Otherwise, the encapsulation yield was not affected by all investigated conditions. The microcapsules were spherical with size deviation. Microcapsules surface was continuous with irregularities or wrinkles.</p> Ngoc Thi-Minh Ta Dang Hai Tran ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 7 2 2177 2183 10.32508/stdjet.v7i2.1341 title description none g Effects of prestressing force on column, frame consider construction and tensioning sequence https://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/1099 <p>Currently, prestressed concrete floors are the familiar concept in construction industry, wide application and understanding about them are comprehensive. However, the effects of prestressing force on column have not concerned. The paper presents the effects of prestressing force on column, frame in prestressed concrete structure associated with construction and tensioning sequence. And by expanding basic equations of presstressed concrete structure to explain the dependence of internal force on construction and tensioning sequence is also presented in this paper. Besides, the paper introduces the way to simulate and analyse the tendons in global model Etabs (nonlinear staged construction) for gaining a reasonable result in accordance with construction and tensioning sequence in practical design. The simulation in global model determines effect of prestressing force on not only slab but also column, frame; And nonlinear staged construction analysis to consider effect of construction and tensioning sequence to distribute internal forces on story, column and frame associated with construction sequence. The behaviors of the column include bending, shear, tension (compression) due to prestressing force easily determine before combination with other actions in design.</p> Cong Thanh Pham ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-30 2024-06-30 7 2 2184 2197 10.32508/stdjet.v7i2.1099 title description none g