Trần Hà, Lạc, Nghĩa Lê, Bảo Nguyễn, Đạt Ân, Vinh Huỳnh, Huy Đặng, Đông Lê, and Nhân Nguyễn. “Study of Glycerol-Methanol and Sorbitol-Methanol Mixed Feed Strategies for Recombinant HPDGF-BB Production in Pichia Pastoris”. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology 4, no. 3 (September 30, 2021): 1148-1156. Accessed January 25, 2022. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/858.