Bùi, Dương, Phúc Lê, Hoang Nguyễn, Khang Trần, Phúc Hoàng, Phúc Huỳnh, Minh Đoàn, Hoài Bành, and Dũng Nguyễn. “An Assessment Methodology on Reliability of Aggregate Battery Energy Storage System Considering Dynamic Operation”. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology 3, no. 2 (August 16, 2020): 395-415. Accessed May 16, 2022. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/682.