Trần Hà, L., N. Lê, B. Nguyễn, Đạt Ân, V. Huỳnh, H. Đặng, Đông Lê, and N. Nguyễn. “Study of Glycerol-Methanol and Sorbitol-Methanol Mixed Feed Strategies for Recombinant HPDGF-BB Production in Pichia Pastoris”. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology, Vol. 4, no. 3, Sept. 2021, pp. 1148-56, doi:https://doi.org/10.32508/stdjet.v4i3.858.