Trần Hà, L., Lê, N., Nguyễn, B., Ân, Đạt, Huỳnh, V., Đặng, H., Lê, Đông and Nguyễn, N. (2021) “Study of glycerol-methanol and sorbitol-methanol mixed feed strategies for recombinant hPDGF-BB production in Pichia pastoris”, Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology, 4(3), pp. 1148-1156. doi: https://doi.org/10.32508/stdjet.v4i3.858.