Trần Hà, Lạc, Nghĩa Lê, Bảo Nguyễn, Đạt Ân, Vinh Huỳnh, Huy Đặng, Đông Lê, and Nhân Nguyễn. 2021. “Study of Glycerol-Methanol and Sorbitol-Methanol Mixed Feed Strategies for Recombinant HPDGF-BB Production in Pichia Pastoris”. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology 4 (3), 1148-56. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjet.v4i3.858.