Trần Hà, L., Lê, N., Nguyễn, B., Ân, Đạt, Huỳnh, V., Đặng, H., Lê, Đông, & Nguyễn, N. (2021). Study of glycerol-methanol and sorbitol-methanol mixed feed strategies for recombinant hPDGF-BB production in Pichia pastoris. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology, 4(3), 1148-1156. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjet.v4i3.858