(1)
Trần Hà, L.; Lê, N.; Nguyễn, B.; Ân, Đạt; Huỳnh, V.; Đặng, H.; Lê, Đông; Nguyễn, N. Study of Glycerol-Methanol and Sorbitol-Methanol Mixed Feed Strategies for Recombinant HPDGF-BB Production in Pichia Pastoris. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology 2021, 4, 1148-1156.