[1]
Trần Hà, L., Lê, N., Nguyễn, B., Ân, Đạt, Huỳnh, V., Đặng, H., Lê, Đông and Nguyễn, N. 2021. Study of glycerol-methanol and sorbitol-methanol mixed feed strategies for recombinant hPDGF-BB production in Pichia pastoris. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology. 4, 3 (Sep. 2021), 1148-1156. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjet.v4i3.858.